logo2 1

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

• Opdrachtgever
De cliënt (opdrachtgever) als contractspartij van Optima Forma Administratieburo, Mgr. Bekkersstraat 112, 5482 JN Schijndel (“OPTIMA FORMA”). De opdrachtgever dient (hoofdelijk) als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van OPTIMA FORMA, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat. 
• Het honorarium
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten, die OPTIMA FORMA voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
• Verschotten
De kosten die OPTIMA FORMA in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
 
1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OPTIMA FORMA en een opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. 
1.2. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor OPTIMA FORMA werkzaam zijn, ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot OPTIMA FORMA staan. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van OPTIMA FORMA (www.of-a.nl). Naar deze voorwaarden wordt verwezen in correspondentie, zodat de opdrachtgever hiermee bekend is.
 
2. Opdracht
2.1. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door OPTIMA FORMA. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt, dat OPTIMA FORMA de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan OPTIMA FORMA verbonden werknemer.
 
3. Opschorting/beëindiging opdracht
3.1. OPTIMA FORMA behoudt zich het recht voor om de opdracht op te schorten, in het geval een declaratie niet en/of niet tijdig voldaan wordt en behoudt zich het recht voor om de opdracht niet uit te voeren, indien zij gegronde vrees heeft dat declaraties niet en/of niet tijdig worden voldaan. OPTIMA FORMA behoudt zich eveneens het recht voor om de opdracht te beëindigen, indien zij niet volledig en/of onjuist door de opdrachtgever is ingelicht, zonder daardoor schadeplichtig te worden. 
3.2. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan OPTIMA FORMA slechts bevoegdelijk worden vertegenwoordigd door een aan OPTIMA FORMA verbonden werknemer/partner. De werking van artikel 7:404 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever, behoudens in geval van deurwaardersbijstand.
3.3. Bij het inschakelen van een derde zal door OPTIMA FORMA de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.
 
4. Declaratie
4.1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan OPTIMA FORMA het honorarium, vermeerderd met verschotten en 21% omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
4.2. OPTIMA FORMA is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.
 
5. Betaling
5.1. Betaling van declaraties van OPTIMA FORMA dient te geschieden, zonder enig beroep op korting en/of compensatie, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente, verschuldigd. 
5.2. Alleen betaling door overboeking op de ten name van OPTIMA FORMA gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening (kwitantie), leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 
6. Aansprakelijkheid
6.1. OPTIMA FORMA is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst/opdracht, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en voorts voor zover daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen. 
6.2. De totale aansprakelijkheid van OPTIMA FORMA voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt. De aansprakelijkheid van OPTIMA FORMA is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat OPTIMA FORMA voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een 1 jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het totale declaratiebedrag over de laatste drie maanden. 
6.3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen de termijn van 30 dagen na ingebrekestelling schriftelijk te zijn ingediend ten kantore van OPTIMA FORMA. Bij indienen van de eventuele aanspraken na de termijn van 30 dagen, ziet opdrachtgever af van zijn rechten.
6.4. Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst is te allen tijde uitgesloten. De opdrachtgever zal OPTIMA FORMA te allen tijde vrijwaren tegen vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door OPTIMA FORMA ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van OPTIMA FORMA. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door OPTIMA FORMA ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 
7. Intellectuele eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom - waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, naburige rechten en databankrechten - op alle door OPTIMA FIRMA uitgegeven publicaties en producten berusten bij OPTIMA FIRMA. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van OPTIMA FIRMA mag niets uit de producten en diensten van OPTIMA FIRMA worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.
 
8. Informatieplicht
8.1. Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke OPTIMA FORMA overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. OPTIMA FORMA bepaalt de wijze en door welke werknemer de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
8.2. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van OPTIMA FORMA daartoe aanleiding geeft, is OPTIMA FORMA gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door OPTIMA FORMA te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens OPTIMA FORMA aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is OPTIMA FORMA gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan OPTIMA FORMA, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 
9. Wijzigingen en geschillen
9.1. OPTIMA FORMA behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
9.2. De rechtsverhouding tussen OPTIMA FORMA en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.
9.3. De geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van OPTIMA FORMA.

Vragen
Hebt u vragen over de algemene voorwaarden van OPTIMA FORMA, dan kunt u contact opnemen met OPTIMA FORMA op telefoonnummer 06-47942389 of het e-mailadres info@ofadvies.com

Versie 2018